ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวีระ ถมทอง  รหัสนักศึกษา 5522000854  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600128221   บิดานายวิรัตน์   ถมทอง   มารดานางวันเพ็ญ   โพธิบัลลังค์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
5 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
6 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
7 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
8 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
9 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
10 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 59 1.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
3 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
4 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 65 2.5
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 60 2
6 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 69 2.5
7 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 55 1.5
8 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
9 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
10 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
11 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
12 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
13 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 67 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 100
รวม 100