ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทัตเทพ อ่ำอิ่ม  รหัสนักศึกษา 5522000836  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600134680   บิดานายเพิ่ม   อ่ำอิ่ม   มารดานางชลอ   มาน้อย  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
4 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
5 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
6 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
7 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 59 1.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 64 2
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 64 2
7 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 57 1.5
8 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 65 2.5
9 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0