ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวประสมพร พรมเนตร  รหัสนักศึกษา 5522000827  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600084976   บิดานายโกมล   พรมเนตร   มารดานางเที่ยง   ขอนสงเคราะห์  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
3 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
รวม 6    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 61 2
2 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0