ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประกฤษฏิ์ พรมลี  รหัสนักศึกษา 5522000818  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600126598   บิดานายสุบรรณ   พรมลี   มารดานางสำเภา   มาน้อย  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
6 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
7 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
8 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
9 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
10 59/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
11 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 61 2
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 73 3
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 66 2.5
8 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
9 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
10 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 71 3
11 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 75 3.5
12 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 62 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 80
รวม 100