ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจิระ ปิ่นมณี  รหัสนักศึกษา 5522000809  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900390400   บิดานายบัญชา   ปิ่นมณี   มารดานางจำเรียง   ปิ่นมณี  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
5 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
6 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
7 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
8 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
9 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
10 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
11 58/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
12 58/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
13 58/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
2 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
3 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
6 58/2 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
7 58/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
8 58/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
9 58/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
10 58/2 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 65 2.5
11 58/2 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 61 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 10