ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวีระเทพ เพชรจันทร์  รหัสนักศึกษา 5522000591  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600122100   บิดานายเวียน   เพชรจันทร์   มารดานางวนิดา   เพชรจันทร์  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 57 1.5
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
6 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
7 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
8 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
2 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
3 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
4 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 61 2
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 56 1.5
6 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0