ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอัตติยะ กิมาโส  รหัสนักศึกษา 5522000452  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900187990   บิดานายสมยศ   กิมาโส   มารดานางสาวอัดฉลา   แผนดี  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
3 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
4 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
5 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
6 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
11 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
12 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
6 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 57 1.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 59 1.5
8 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200