ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายโยธิน ดำทรัพย์  รหัสนักศึกษา 5522000434  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600129805   บิดานายเกียรติศักดิ์   ดำทรัพย์   มารดานางประเทือง   ดำทรัพย์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
3 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
4 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
5 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
6 57/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
7 58/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
8 58/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 57 1.5
9 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 57 1.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 64 2
5 57/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
7 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
8 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 100
รวม 100