ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริรัตน์ หนูหอม  รหัสนักศึกษา 5522000407  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900327023   บิดานายดำรงค์   หนูหอม   มารดานางจำเริญ   หนูหอม  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
3 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
4 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
5 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
6 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
11 58/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
12 58/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 58 1.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 65 2.5
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 58 1.5
7 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 60 2
8 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
9 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 73 3
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
11 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
2 59/1 พัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 90
รวม 100