ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย หนูหอม  รหัสนักศึกษา 5522000395  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600092928   บิดานายโนรี   หนูหอม   มารดานางถวิล   หนูหอม  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
2 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
รวม 4    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 55 1.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0