ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกาจ พรมเนตร  รหัสนักศึกษา 5522000368  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600115138   บิดานายน้อย   พรมเนตร   มารดานางพุ   พรมเนตร  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
2 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
4 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0