ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมใจ ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 5522000331  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1650500087418   บิดานายอรุณ   ขอนทอง   มารดานางสมจิต   ขอนทอง  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
5 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
6 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
11 57/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
12 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
13 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 57 1.5
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 67 2.5
7 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 57 1.5
8 57/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200