ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรทัย จันทวงษ์  รหัสนักศึกษา 5522000256  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100230311   บิดานายแดง   จันทวงษ์   มารดานางจำรวน   จันทวงษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 56 1.5
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
5 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
12 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 66 2.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 75 3.5
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 65 2.5
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 73 3
7 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
8 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
9 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
10 57/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200