ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 5522000238  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100205634   บิดานายทวี   ขอนทอง   มารดานางสำราญ   ขอนทอง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 81 4
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 71 3
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
5 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
6 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 73 3
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 81 4
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 82 4
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 82 4
12 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
13 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
14 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 67 2.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 82 4
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 73 3
6 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
7 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 76 3.5
8 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 77 3.5
9 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 73 3
10 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
11 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
12 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
13 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 77 3.5
14 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 66 2.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 200
2 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
รวม 210