ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปารีญา คระออม  รหัสนักศึกษา 5522000180  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131842   บิดานายกำไร   คระออม   มารดานางเกษร   คระออม  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 73 3
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
5 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
6 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
12 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
13 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 70 3
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 82 4
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 70 3
6 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 70 3
7 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 71 3
8 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
9 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200