ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริษา โพธิบัลลังก์  รหัสนักศึกษา 5522000144  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600136089   บิดานายเสรี   สังคง   มารดานางสาวสุวรรณสา   โพธิบัลลังก์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
6 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
12 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
13 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
14 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
2 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
3 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
4 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 69 2.5
5 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 70 3
6 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
8 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
2 59/1 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 20
รวม 220