ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธณพล วิเชียรโชติ  รหัสนักศึกษา 5522000135  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600125117   บิดานายธงชัย   วิเชียรโชติ   มารดานางิกิมลั้ง   วิเชียรโชติ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
2 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 57 1.5
3 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 55 1.5
4 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
5 58/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
6 58/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 55 1.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
2 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 56 1.5
3 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 56 1.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 100
รวม 100