ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศรราม บังคมธรรม  รหัสนักศึกษา 5522000126  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900435918   บิดานายสุวรรณ์   บังคมธรรม   มารดานางสาวสำเนียง   ศรีคะเรศ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
6 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
7 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
8 57/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
9 57/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 56 1.5
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
5 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
6 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200