ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนิวัฒน์ เกิดพงษ์  รหัสนักศึกษา 5522000087  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900351994   บิดานายกำจร   เกิดพงษ์   มารดานางอรุณ   บัวผัน  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
5 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
2 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 68 2.5
3 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0