ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพิเชษฐ์ บุญแก้ว  รหัสนักศึกษา 5522000069  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600122177   บิดานายบังอร   บุญแก้ว   มารดานางปราณี   บุญแก้ว  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
2 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 72 3
รวม 2    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0