ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอนุชตรา ปานบุญ  รหัสนักศึกษา 5522000050  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900350190   บิดานายหลั่ง   ปานบุญ   มารดานางสังเวียน   ปานบุญ  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 57 1.5
2 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
3 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
รวม 5    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 58 1.5
2 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
3 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 59 1.5
4 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 59 1.5
5 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
รวม 10