ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์  รหัสนักศึกษา 5512000866  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1100702426927   บิดานายวิโรจน์   มีศรีสวัสดิ์   มารดานางสุปราณี   มีศรีสวัสดิ์  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
6 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
7 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
8 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
11 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
12 57/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 55 1.5
3 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 56 1.5
4 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 55 1.5
5 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
6 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 55 1.5
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
8 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
9 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 68 2.5
10 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 64 2
11 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 62 2
12 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
13 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 72 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 200
รวม 200