ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศิวกร เกตุแก้ว  รหัสนักศึกษา 5512000848  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1209301052438   บิดานายเสาร์   เกตุแก้ว   มารดานางศิรินวล   ป่าถ่อน  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 57 1.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 56 1.5
2 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
3 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
4 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
5 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 5
2 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 30
รวม 35