ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนันทวัน บุญตา  รหัสนักศึกษา 5512000660  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600004531   บิดานายทวาย   บุญตา   มารดานางกาเหว่า   บุญตา  อายุ 28 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
5 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
6 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
7 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
8 57/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
9 57/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
10 57/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
11 57/2 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
12 57/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 77 3.5
13 57/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
14 57/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 58 1.5
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 67 2.5
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 64 2
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
6 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 68 2.5
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
9 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
10 57/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 60 2
11 57/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
12 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 68 2.5
13 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
14 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 61 2
15 57/2 พว02003 พลังงานทดแทน 1 67 2.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลห้วยยั้ง 100
รวม 100