ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทรา เจริญศิลป์  รหัสนักศึกษา 5512000651  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600126865   บิดานายประสาร   เจริญศิลป์   มารดานางจินดา   เจริญศิลป์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 55 1.5
2 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
3 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
4 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
6 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
8 56/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 65 2.5
4 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
5 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 55 1.5
6 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
7 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
8 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 69 2.5
9 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 62 2
10 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
2 57/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 200