ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางปรานอม ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 5512000615  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600396761   บิดานายเพี้ยน   สารวัตร์   มารดานางเจน   สารวัตร์  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
6 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
7 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
8 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 73 3
9 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
10 56/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 72 3
11 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
12 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
13 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
14 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 63 2
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
6 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 65 2.5
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
8 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 75 3.5
9 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 76 3.5
10 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 75 3.5
11 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 72 3
12 56/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100