ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมุทิกานต์ นักรบ  รหัสนักศึกษา 5512000606  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1209700713811   บิดานายภาณุวัฒน์   นักรบ   มารดานางสาวมาลัย   เนื้อไม้  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
3 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
4 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
5 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
6 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
7 56/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 78 3.5
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
9 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
11 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
12 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
13 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
14 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 75 3.5
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 75 3.5
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 72 3
7 56/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
8 57/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 74 3
9 57/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 73 3
10 57/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 63 2
11 57/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
12 57/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลห้วยยั้ง 200
2 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
รวม 240