ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสนัด ศรีชัยภูมิ  รหัสนักศึกษา 5512000594  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600265543   บิดานายท้วม   บุญเรือง   มารดานางแจ้ว   บุญเรือง  อายุ 37 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
4 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 71 3
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
6 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
7 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
8 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
9 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
10 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
11 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
12 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
13 57/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
2 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 61 2
3 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
4 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 59 1.5
5 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 73 3
6 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 75 3.5
7 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 67 2.5
8 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 58 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 5
2 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 30
3 56/2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6
4 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 159
รวม 200