ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุนันทา ไพโรจน์  รหัสนักศึกษา 5512000521  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600118994   บิดานายนอม   ไพโรจน์   มารดานางมะลิ   ไพโรจน์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
6 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
7 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
8 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
9 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
10 57/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
11 57/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
12 57/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
13 57/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 65 2.5
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 67 2.5
6 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
9 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
11 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 71 3
12 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 67 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 กิจกรรมวันไหว้ครู 3
2 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 97
รวม 100