ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรั่นทม น้อยคำมี  รหัสนักศึกษา 5512000240  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 3530900136642   บิดานายสองเมือง   น้อยคำมี   มารดานางหวา   จันทร์แตง  อายุ 36 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
3 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
4 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
5 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 67 2.5
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 62 2
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 63 2
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
6 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 58 1.5
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 69 2.5
8 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
9 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 71 3
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0