ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุพเรศ เจริญศิลป์  รหัสนักศึกษา 5512000213  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 2620600021603   บิดานายเจริญ   เจริญศิลป์   มารดานางน้อย   เจริญศิลป์  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 75 3.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 74 3
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 79 3.5
5 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
6 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
7 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
8 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
9 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 74 3
10 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
11 56/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
12 56/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
13 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
14 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 66 2.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 74 3
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 71 3
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 73 3
6 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 71 3
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
9 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 78 3.5
11 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 73 3
12 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 70 3
13 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 78 3.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
2 59/1 อบรมอาสายุวกาชาด 0
3 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
รวม 110