ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชรา พรามโพธิ์  รหัสนักศึกษา 5512000204  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600127578   บิดานายคอย   พรามโพธิ์   มารดานางทองชุบ   กลิ่นจันทร์  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 77 3.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 73 3
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 79 3.5
5 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
6 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
7 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 72 3
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
12 58/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
13 58/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
14 58/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 71 3
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 72 3
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 71 3
6 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 75 3.5
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
9 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
10 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 69 2.5
11 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
12 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
13 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
5 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 20
6 59/1 พัฒนากศน.ต.พรานกระต่าย 25
รวม 100