ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศราวุฒิ โมลาลาย  รหัสนักศึกษา 5512000147  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600437905   บิดานายเมียด   โมลาลาย   มารดานางวาสนา   โมลาลาย  อายุ 35 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 56 1.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
6 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
7 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 61 2
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 61 2
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 62 2
6 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 60 2
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0