ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุมาลี ประวงค์ทอง  รหัสนักศึกษา 5512000129  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1310300025152   บิดานายพรม   ประวงค์ทอง   มารดานางอ้อม   ประวงค์ทอง  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 66 2.5
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
6 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0