ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปฏิภาณ โพธิ์กาศ  รหัสนักศึกษา 5512000071  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900392798   บิดานายชัชชัย   โพธิ์กาศ   มารดานางพงษ์ศรี   โพธิ์กาศ  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 56 1.5
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
5 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 56 1.5
6 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
8 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
10 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
11 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
12 57/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 59 1.5
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 60 2
4 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
5 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
6 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 55 1.5
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
8 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
9 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 62 2
10 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 60 2
11 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 59 1.5
12 56/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 58 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบล 200
รวม 200