ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางยุพาวรรณ์ บุญยรัตน์  รหัสนักศึกษา 5512000017  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600116971   บิดานายเล็ก   สืบพวงคำ   มารดานางราตรี   สืบพวงคำ  อายุ 41 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
4 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
5 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
6 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
7 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
8 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
9 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
10 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
11 56/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
12 57/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 55 1.5
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 56 1.5
5 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
6 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 60 2
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
8 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
9 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
10 56/2 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 62 2
11 56/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 56 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200