ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอลงกรณ์ เหนือวงค์  รหัสนักศึกษา 5422001193  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600127756   บิดานายหนุ่ย   เหนือวงค์   มารดานางยุพาภร   เหนือวงค์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
5 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
6 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
7 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
8 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
9 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
10 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
11 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
12 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
2 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
3 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
4 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 61 2
5 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 57 1.5
6 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 57 1.5
7 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
9 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 60 2
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
11 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 76 3.5
12 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 68 2.5
13 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100