ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอดิศักดิ์ สหะชาติ  รหัสนักศึกษา 5422001148  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600123572   บิดานายไอ   สหะชาติ   มารดานางจิม   สหะชาติ  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
5 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 74 3
6 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 78 3.5
7 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
8 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
9 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
10 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
11 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
2 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
3 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
4 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 65 2.5
5 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 69 2.5
6 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 66 2.5
7 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
8 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 67 2.5
9 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
10 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
11 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
12 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 70 3
13 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 62 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100