ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายอภิรักษ์ รอดกสิกรรม  รหัสนักศึกษา 5422000712  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600126725   บิดานายสำราญ   รอดกสิกรรม   มารดานางวันเพ็ญ   รอดกสิกรรม  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 57 1.5
5 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
6 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
7 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
8 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
9 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 55 1.5
10 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 57 1.5
11 56/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
12 57/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 55 1.5
3 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 66 2.5
4 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
5 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 59 1.5
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 60 2
7 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
8 56/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 55 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0