ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพงศธร ทัดเทียมพงษ์  รหัสนักศึกษา 5422000691  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600126008   บิดานายอร่าม   ขอนทอง   มารดานางลักขณา   ทัดเทียมพงษ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
5 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 72 3
6 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 77 3.5
7 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
8 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
9 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
10 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
11 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
12 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
13 57/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
14 57/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
2 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 67 2.5
3 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
4 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
5 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 71 3
6 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 70 3
7 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
8 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
9 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 63 2
10 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 58 1.5
11 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
12 57/1 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 58 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 200
รวม 200