ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววนิดา พลกล้า  รหัสนักศึกษา 5422000682  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1103702018473   บิดานายเสงี่ยม   พลกล้า   มารดานางวรรณา   พลกล้า  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 83 4
2 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 83 4
3 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 71 3
4 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
5 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
6 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
7 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
8 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 72 3
2 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
3 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
4 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
5 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 62 2
6 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 62 2
7 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
8 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 74 3
9 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 71 3
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0