ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ อินพหล  รหัสนักศึกษา 5422000664  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1100702362074   บิดานายภูวเนตร์   อินพหล   มารดานางมาลี   อินพหล  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 58 1.5
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
5 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
7 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
8 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
9 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
2 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 63 2
3 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 75 3.5
4 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 71 3
5 56/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 56/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 57 1.5
7 57/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
8 57/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 59 1.5
9 57/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
10 57/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 57 1.5
11 57/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
12 57/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลห้วยยั้ง 200
รวม 200