ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธวัช การะเกด  รหัสนักศึกษา 5422000646  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 2601300005689   บิดานายแร่   การะเกด   มารดานางเรณู   การะเกด  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
5 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
6 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
7 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
รวม 24    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
2 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
3 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
4 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
5 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 62 2
6 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
7 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 55 1.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0