ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางนกน้อย เพชรแหน  รหัสนักศึกษา 5422000619  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600238139   บิดานายดี   ภู่จีน   มารดานางอึ่ง   ภู่จีน  อายุ 41 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
2 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
3 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
4 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
5 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
6 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
7 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
8 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
9 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
10 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
11 56/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
12 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
13 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
14 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 57 1.5
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 60 2
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 57 1.5
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
6 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 63 2
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 69 2.5
9 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
10 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 66 2.5
11 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100