ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางรุ่งกานต์ ถาวร  รหัสนักศึกษา 5422000534  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600070858   บิดานายทัตพงษ์   ขันสี   มารดานางทองมั่น   ขันสี  อายุ 43 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
2 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
3 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
4 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
5 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
6 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
7 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
8 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
9 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
10 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
11 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
12 57/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
13 57/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
14 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 70 3
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 72 3
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
5 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 68 2.5
6 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 78 3.5
8 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 74 3
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 64 2
10 58/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
2 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
3 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
4 58/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
5 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 65
รวม 100