ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐิติมา การะเวก  รหัสนักศึกษา 5422000356  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600123165   บิดานายทองดี   การะเวก   มารดานางมาลิน   ถาวร  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 59 1.5
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 58 1.5
5 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 67 2.5
6 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
7 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
8 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
9 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
10 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 55 1.5
11 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
12 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
13 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 61 2
5 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 65 2.5
6 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
7 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 57 1.5
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
9 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 61 2
11 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 20
2 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 80
รวม 100