ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายทวน ไม้แดง  รหัสนักศึกษา 5422000301  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600069671   บิดานายทอง   ไม้แดง   มารดานางยวน   ไม้แดง  อายุ 55 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
5 55/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
6 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
7 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
8 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
9 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
10 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
11 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
12 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
13 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
14 56/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 65 2.5
3 55/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 58 1.5
4 55/1 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 58 1.5
5 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
6 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
7 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 72 3
8 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
9 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 65 2.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100