ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐวรรณ บดีรัฐ  รหัสนักศึกษา 5422000271  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600134060   บิดานายพัน   บดีรัฐ   มารดานางต่อม   พลกล้า  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
2 54/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
3 54/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 54/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
5 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
6 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
7 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
8 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
9 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
10 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
11 56/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
12 56/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
13 56/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
2 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 72 3
3 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
4 56/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 66 2.5
5 56/2 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 62 2
6 56/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
7 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
8 57/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 72 3
9 57/1 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
10 57/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 67 2.5
11 57/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนากศน.อำเภอ 200
รวม 200