ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางเกตุแก้ว อ่ำเพชร  รหัสนักศึกษา 5422000217  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600247910   บิดานายเรียม   ชูแผ้ว   มารดานางสอย   ชูแผ้ว  อายุ 45 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
2 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
3 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
4 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
5 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 71 3
6 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
7 56/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
8 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
9 56/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
10 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
11 57/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
12 57/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
13 58/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
14 58/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 61 2
2 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 71 3
3 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 74 3
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 70 3
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 64 2
7 56/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 67 2.5
8 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
9 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
10 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 73 3
11 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 73 3
12 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 64 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 58/1 พัฒนากศน.ต.วังตะแบก 80
รวม 100