ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจารุวรรณ วัดภู่  รหัสนักศึกษา 5412001552  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600119583   บิดานายฟื้น   วัดภู่   มารดานางลำพรวน   วัดภู่  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
2 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
3 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
4 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
5 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
6 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
7 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
8 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
9 56/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
10 56/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
11 56/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 59 1.5
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 56 1.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 69 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 65 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 72 3
8 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
10 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
11 56/2 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 58 1.5
12 56/2 พว02003 พลังงานทดแทน 1 59 1.5
13 56/2 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 59 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0